Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2009 > Forslag om vedtægtsændring


Forslag til vedtægtsændring ved Mahjong Danmarks generalforsamling 2009

Der foreslås tre ændringer i §5. Generalforsamling.

Formålet med de to første ændringer er at fjerne valg af repræsentanter fra generalforsamlingen og henlægge ansvaret for at udpege repræsentanter til bestyrelsen. Repræsentanter aflægger fortsat beretning for generalforsamlingen.

Den tredje ændring er en fastsættelse af hvornår foreningens regnskabsår løber. Dette har hidtil i praksis været fra generalforsamling til generalforsamling, men kasserer og revisor har behov for bedre tid til at afslutte regnskab og revision inden generalforsamlingen.

1. Der forslås ændret i § 5, stk. 3, punkt 10:
Nuværende:
10. Valg af repræsentanter og nedsættelse af komiteer

Forslås ændret til:
10. Nedsættelse af komiteer

2. Der forslås ændret i § 5, stk. 7:
Nuværende:
Stk. 7. På generalforsamlingen foretages valg af evt. repræsentanter og nedsættes evt. komiteer. Alle kan opstille til valg. Generalforsamlingen kan vedtage evt. retningslinjer for repræsentanter og komiteer.

Foreslås ændret til:
Stk. 7. På generalforsamlingen nedsættes evt. komiteer. Alle kan opstille til valg. Generalforsamlingen kan vedtage retningslinjer for komiteer. Komiteer konstituerer sig selv hurtigst muligt efter valg på generalforsamlingen. Ved konstituering skal som minimum følgende poster besættes: formand (altid) og kasserer (hvis komiteen råder over et budget).

3. Der foreslås tilføjet i §5 et nyt stk. 5 samt en renummerering af nuværende stk. 5-9 til stk. 6-10:

Nyt:
Stk. 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august.


Opdateret 2009-09-05
Tina Christensen