Hjem

Mahjong Danmark > Aktiviteter > Generalforsamling > 2000 stiftende generalforsamling


Referat af stiftende generalforsamling i Mahjong Danmark

Sted:
Århus Studenterbar
Tid:
Søndag d. 8. oktober 2000, kl. 12:30.
Til stede:
Jeppe Stig Nielsen, Flemming Lindblad Johansen, Tina Christensen, Bente Nielsen, Lars Nikolajsen, Jesper Harder og Anders Martin Labich Nielsen.
Afbud:
Steen Alcor og Kirsten Bjørneboe.
Dagsorden:
 1. Formalia
 2. Forslag vedr. foreningens navn
 3. Vedtægter
 4. Valg af bestyrelse
 5. Konstituering
 6. Eventuelt
Ad 1
Flemming Lindblad Johansen valgtes til dirigent.
Anders Martin Labich Nielsen valgtes til referent.
Ad 2
Der blev fremstillet to forslag til foreningens navn: Mahjong DK og Mahjong Danmark.
Anders L. fremstillede det første forslag, Mahjong DK, med den begrundelse at det var det forslag der havde vundet opbakning på mailinglisten. Jeppe S.N. fremstillede det andet forslag, Mahjong Danmark, med den begrundelse at det ikke var så "poppet", og desuden gjorde klart hvad DK betød. Han mente desuden at man så kunne tilføje i vedtægterne at det forkortes Mahjong DK. Det sidstnævnte forslag, Mahjong Danmark, blev valgt med stemmetallene 4 mod 3.
Ad 3
Tina C. gennemgik vedtægterne punkt for punkt og hvert punkt blev gennemarbejdet og ændret. Det endelige resultat blev enstemmigt vedtaget. Tina C. ville skrive det endelige eksemplar rent, og Jeppe S.N. og Flemming Lindblad vil læse korrektur og slås om kommaer.
Udover diverse skønhedsændringer blev følgende ændringer foretaget på forslaget fra før generalforsamlingen:
- §1: "Landsforeningens navn er Mahjong DK" blev ændret til: "Landsforeningens navn er Mahjong Danmark, forkortet Mahjong DK"
- §5: Der blev tilføjet at det er bestyrlsen der skal indkalde til ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling.
Der blev tilføjet en minimumsdagsorden med følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt
- §6: Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev ændret fra at være på netop 5 til at være på mellem 3 og 5 medlemmer.
Stk. 2 blev ændret til: "Bestyrelse forestår den daglige ledelse af landsforeningen i henhold til §2."
Der blev tilføjet at landsforeningen tegnes af formanden eller kassereren.
Ad 4
Ved fredsvalg blev følgende personer valgt til bestyrelsen:
 • Tina Christensen
 • Bente Nielsen
 • Jeppe Stig Nielsen
 • Jesper Harder
 • Anders Martin Labich Nielsen
Ad 5
Bestyrelse konstituerede sig med følgende poster: Formand: Anders Labich, Kasserer: Bente Nielsen og Medlemdatabaseansvarlig: Tina Christensen.
Ad 6
Tina C. meddeler at der er mahjongturnering ved Viking Con 2000 søndag d. 15. okotber 2000.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og lukkede mødet kl. 15:25.

Opdateret 2003-09-17
Tina Christensen