Hjem

Mahjong Danmark > Om foreningen > Vedtægter > Vedtægter ved stiftelse


Vedtægter for Mahjong Danmark

§1. Landsforeningens navn og hjemsted

Landsforeningens navn er Mahjong Danmark, forkortet Mahjong DK, og den er hjemmehørende i Danmark.

§2. Landsforeningens formål

Landsforeningens formål er
 • at udbrede kendskabet til og interessen for spillet mahjong.
 • at informere om mahjong (historie, baggrund, diverse regler) samt aktuelle begivenheder (spilkongresser, mahjongturneringer).
 • at tilvejebringe medlemmerne muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet.
 • at støtte afholdelsen af lokale og landsdækkende spilkongresser og andre spilprojekter, især med henblik på at give en større gruppe mulighed for at lære mahjong at kende.
 • at formidle samarbejde med andre (spil)foreninger, herunder internationale foreninger, hvor dette fremmer foreningens øvrige formål.

§3. Medlemskab

Enhver der viser interesse for landsforeningens formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

§4. Kontingent

Landsforeningen kan opkræve kontingent af medlemmerne. Et eventuelt kontingents størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Et medlem der er mindst tre måneder bagud med kontingentbetaling, mister sin stemmeret ved generalforsamlingen.

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er landsforeningens højeste besluttende organ. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Bestyrelsen fastsætter det nøjagtige tidspunkt og indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved udsendelse af en foreløbig dagsorden. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere skal bestyrelsen såfremt mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder herom, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, skal den afholdes senest seks uger efter modtagelsen af anmodningen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel ved udsendelse af en foreløbig dagsorden. Forslag til behandling på forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen.

Stk. 3. Endelig dagsorden skal udsendes til alle medlemmerne mindst én uge før generalforsamlingen. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt

Stk. 4. Hvis der er forekommet uregelmæssigheder i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af en generalforsamling, er de medlemmer der vil gøre indsigelser vedrørende dette, forpligtet til at gøre det inden den pågældende generalforsamlings afslutning.

Stk. 5. På generalforsamlingen foretages valg til bestyrelsen. Alle medlemmer kan opstille til valg.

Stk. 6. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelige flertalsafgørelser (undtagelser, se §6, §7 og §8).

Stk. 7. På generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er undtaget ifølge §4 stk. 2, stemmeret.

§6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valg af bestyrelse på generalforsamlingen. Ved konstituering skal som minimum følgende poster besættes: formand og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af landsforeningen i henhold til §2.

Stk. 3. Landsforeningen tegnes af formanden eller kassereren.

Stk. 4. Bestyrelsen kan afsættes på en ekstraordinær generalforsamling såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker dette.

§7. Ændringer af vedtægter

Ændring af disse vedtægter kan foregå på enhver generalforsamling hvor forslag herom er optaget på dagsordenen i henhold til §5.

Stk. 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for ændringerne.

§8. Opløsning af landsforeningen

Opløsning af landsforeningen kan foregå på enhver generalforsamling hvor forslag herom er optaget på dagsordenen i henhold til §5.

Stk. 2. Vedtagelse af landsforeningens opløsning kræver et stemmeflertal på mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede for opløsningen.

Stk. 3. Såfremt landsforeningen opløses, benyttes landsforeningens eventuelle formue i overensstemmelse med landsforeningens formål.

§9. Ikrafttræden

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2000.

Opdateret 2008-08-06
Tina Christensen