Gå til indhold

Privatlivspolitik for Mahjong Danmark

29. maj 2018


1. Mahjong Danmarks dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysningertil sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime)interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

2. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Mahjong Danmarker dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Tina Christensen
Adresse: Egholmvej 26, 2720 Vanløse
CVR: 30464613
Telefonnr.: 21259153
Mail: mahjong@mahjong.dk
Website: www.mahjong.dk

3. Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings-og kontaktoplysningersomnavn, adresse oge-mailadresse, ratingtal
4. Her indsamler vi oplysninger fra
 • Normalt får vi oplysningerne fra dig
 • Ratingtal beregnes
5. Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandlerdine personoplysningertil bestemteformål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grundetil behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede(legitime)interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens mahjongaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Administration af din relation til os
6. Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesse af vejningsreglen,vil denne behandling udelukkende være motiveret afberettigede (legitime)interesser som:

 • Udøvelseaf mahjong aktivitet, herunder udfærdigelse af, interne resultatlister m.v.
 • Håndteringaf dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægternem.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse afdine almindelige personoplysninger til EMA, MIL, WRC, WMO,i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med mahjongaktivitet
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periodeefter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Når du spiller mahjong i Mahjong Danmark bliver spillene registreret og tilføjet foreningens:
  • Ratinglister
  • Dit individuelle ratingtal
  • Divisionspil og tabeller
  • EM og VM kvalifikationer
 • Ratinglisten er offentligt tilgængelig. Hvis du ønsker ikke at fremgå af foreningens ratinglister, så kan overstående dataansvarlige kontaktes via mahjong@mahjong.dkog din data vil blive skjult.
 • Divisionspil og tabeller, samt EM og VM kvalifikationer, er offentligt tilgængelig. Hvis du ønsker ikke at fremgå af foreningens divisionspil og tabeller, samt EM og VM kvalifikationer, så kan overstående dataansvarlige kontaktes via mahjong@mahjong.dkog din data vil blive skjult.
7. Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

8. Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med mahjongaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante mahjongorganisationer.Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit specifikke samtykke.

9. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
10. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettighederefter persondataforordningen, når vibehandlerpersonoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Rettentil berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøreindsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

11. Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.