Gå til indhold

Vedtægter for Mahjong Danmark

14. marts 2011


§1. Landsforeningens navn og hjemsted

Landsforeningens navn er Mahjong Danmark, forkortet Mahjong DK, og den er hjemmehørende i Danmark.

§2. Landsforeningens formål

Landsforeningens formål er

 • at udbrede kendskabet til og interessen for spillet mahjong.
 • at informere om mahjong (historie, baggrund, diverse regler) samt aktuelle begivenheder (spilkongresser, mahjongturneringer).
 • at tilvejebringe medlemmerne muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet.
 • at støtte afholdelsen af lokale og landsdækkende spilkongresser og andre spilprojekter, især med henblik på at give en større gruppe mulighed for at lære mahjong at kende.
 • at formidle samarbejde med andre (spil)foreninger, herunder internationale foreninger, hvor dette fremmer foreningens øvrige formål.
§3. Medlemskab

Enhver der viser interesse for landsforeningens formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Dog kan en person med kontingentrestancer eller anden gæld til foreningen ikke optages som medlem førend restgælden er betalt.

Stk. 3. Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til bestyrelsen eller som følge af manglende rettidig indbetaling af et evt. kontingent eller anden gæld til foreningen.

Stk. 4: Ingen medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

§4. Kontingent

Landsforeningen kan opkræve kontingent af medlemmerne. Et eventuelt kontingents størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingentet, som dækker medlemskab fra generalforsamling til generalforsamling, opkræves årligt inden d. 11. december.

Stk. 3. Hvis indmeldelse sker efter d. 11. juni, gælder betalingen også for den følgende kontingentperiode.

Stk. 4. Er kontingent eller anden gæld ikke indbetalt rettidigt, har bestyrelsen ret til at ophæve medlemskabet.

§5. Karantæne og eksklusion

Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt (karantæne) eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, modarbejder eller forstyrrer aktiviteterne i foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Forhold under §4 berettiger ikke til appel.

Stk. 2. I sager om karantæne (midlertidig udelukkelse) har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Karantæner kan gives i følgende tidsbegrænsede perioder på 3 måneder, 6 måneder, 1 år eller 2 år.

Stk. 3. I sager om eksklusion (permanent udelukkelse) har den udelukkede ud over rettighederne i stk. 2 desuden mulighed for at få eksklusionen ophævet ved førstkommende generalforsamling, i hvilket fald sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om ophævelse af eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

Stk. 5. Karantæne eller eksklusion medfører at den udelukkede ikke kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder turneringer.

§6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er landsforeningens højeste besluttende organ. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Bestyrelsen fastsætter det nøjagtige tidspunkt, dog senest 31. oktober, og indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved udsendelse af en foreløbig dagsorden. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Endvidere skal bestyrelsen såfremt mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder herom, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, skal den afholdes senest seks uger efter modtagelsen af anmodningen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel ved udsendelse af en foreløbig dagsorden. Forslag til behandling på forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen.

Stk. 3. Endelig dagsorden skal udsendes til alle medlemmerne mindst én uge før generalforsamlingen. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsen aflægger beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Beretninger fra repræsentanter og komiteer
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Nedsættelse af komiteer
 11. Eventuelt

Stk. 4. Hvis der er forekommet uregelmæssigheder i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af en generalforsamling, er de medlemmer der vil gøre indsigelser vedrørende dette, forpligtet til at gøre det senest under punkt 2 i minimumsdagsordenen (Godkendelse af indkaldelse og dagsorden).

Stk. 5. Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august.

Stk. 6. På generalforsamlingen foretages valg til bestyrelsen. Alle medlemmer kan opstille til valg.

Stk. 7. På generalforsamlingen foretages valg af revision. Alle kan opstille til valg.

Stk. 8. På generalforsamlingen nedsættes evt. komiteer. Alle kan opstille til valg. Generalforsamlingen kan vedtage retningslinjer for komiteer. Komiteer konstituerer sig selv hurtigst muligt efter valg på generalforsamlingen. Ved konstituering skal som minimum følgende poster besættes: formand (altid) og kasserer (hvis komiteen råder over et budget).

Stk. 9. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelige flertalsafgørelser (undtagelser, se §6, §7 og §8).

Stk. 10. På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret.

§7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valg af bestyrelse på generalforsamlingen. Ved konstituering skal som minimum følgende poster besættes: formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af landsforeningen i henhold til §2.

Stk. 3. Landsforeningen tegnes af formanden eller kassereren. Køb, salg eller leje af fast ejendom kræver dog bestyrelsens godkendelse. Ligeledes vil ansættelser kræve bestyrelsens godkendelse.

Stk. 4: Kassereren har bankfuldmagt.

Stk. 5: Som udgangspunkt foretrækkes konsensusbeslutninger. Hvis der opstår behov for afstemninger i bestyrelsen afgøres disse ved simpelt flertal af hele bestyrelsen. Ved ligestilling bortfalder forslaget.

Stk. 6. Bestyrelsen kan afsættes på en ekstraordinær generalforsamling såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede ønsker dette.

§8. Ændringer af vedtægter

Ændring af disse vedtægter kan foregå på enhver generalforsamling hvor forslag herom er optaget på dagsordenen i henhold til §5.
Stk. 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede for ændringerne.

§9. Opløsning af landsforeningen

Opløsning af landsforeningen kan foregå på enhver generalforsamling hvor forslag herom er optaget på dagsordenen i henhold til §5.
Stk. 2. Vedtagelse af landsforeningens opløsning kræver et stemmeflertal på mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede for opløsningen.

Stk. 3. Såfremt landsforeningen opløses, benyttes landsforeningens eventuelle formue i overensstemmelse med landsforeningens formål.

§10. Ikrafttræden

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2000
Ændret på generalforsamling d. 22. oktober 2005
Ændret på generalforsamling d. 6. oktober 2007
Ændret på generalforsamling d. 4. oktober 2008
Ændret på generalforsamling d. 3. oktober 2009
Ændret på generalforsamling d. 30. september 2011
Ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 3. marts 2022